Naturen - en viktig del av vår vardag

Att bry sig om miljön kan tyckas självklart när man arbetar med skogsbruk. Just därför har vi strikta riktlinjer för miljöhänsyn som vi följer vid alla virkesköp.

Utöver grundläggande krav på miljöhänsyn arbetar BillerudKorsnäs med certifiering enligt FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

För BillerudKorsnäs pappers- och massabruk är massaved den största råvaruförbrukningen räknat i volym. Pappers- och massabruken har hårda riktlinjer för miljö. Kontinuerligt sker kontroll och uppföljning av olika processers miljöpåverkan. För oss på BillerudKorsnäs Skog är vi måna om att hålla lika hög miljöprofil som fabrikerna vid allt inköp av massved och biobränsle.

BillerudKorsnäs miljösidor

Riktlinjer för miljöhänsyn vid virkesköp

Vi köper: enbart virke från källor där avverkningen har utförts enligt gällande lagar och föreskrifter i respektive ursprungsland.

Vi köper inte:

  • Virke som avverktas illegalt.
  • Virke från skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.
  • Virke från skogar som har ett hotat bevarandevärde.
  • Virke från naturskogar som avverkats för att utnyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.
  • Virke från genmanipulerade träd.

Råvaran: Får inte vara behandlad med biocider, fungicider eller liknande ämnen som är förbjudna i Sverige.

Krav på ursprung: Råvarans ursprung regleras i avtalen med respektive leverantör.
 
Transporter: Tranporter av råvaran skall ske på ett miljömässigt godtagbart sätt.
 
Övrigt miljöarbete: För att driva och genomföra vårt miljöarbete försöker vi påverka vår omvärld. Varje gång vi har kontakter med leverantörer, kunder och myndigheter månar vi om att sprida förståelse för vår syn på miljöhänsyn.

Certifierad råvara

BillerudKorsnäs stödjer introduktionen av certifieringssystem som säkerställer miljöhänsyn enligt våra riktlinjer för virkesinköp. Certifieringssystemen skall bygga på en oberoende utvärdering samt ett aktivt deltagande av intressenter utanför skogsbruket.

Senast uppdaterad: 2012-09-24