Historia

Den 29 november 2012 slutfördes samgåendet mellan Billerud och Korsnäs genom att Billerud förvärvade samtliga aktier i Korsnäs från Kinnevik. Det nya Bolaget, BillerudKorsnäs, blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder.

Förpackningsmarknaden visar en positiv långsiktig utveckling främst till följd av ökad globalisering, ökat välstånd och förändrade konsumtionsmönster. Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs skapar en stark och fokuserad aktör inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar genom:

  • ett förstärkt erbjudande inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial genom en breddad produktportfölj vilket ger ett slagkraftigt alternativ till icke förnybara förpackningslösningar
  • ledande positioner inom förpackningspapper, kartong och wellråvara
  • goda möjligheter till korsförsäljning
  • en ökad andel försäljning till konsumentnära branscher vilket bedöms ge en stabilare intjäning och minskad cyklisk påverkan på resultat
  • att en större kunskapsbas möjliggör ökad takt på innovationer och utveckling av smarta förpackningslösningar
  • en stark plattform för tillväxt och internationell expansion
  • ökade förutsättningar för uthållig lönsamhet
  • realisering av synergier inom inköp, råmaterialförsörjning, produktion, administration, försäljning, utveckling och logistik

BillerudKorsnäs gör bedömningen att samgåendet skapar möjlighet till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar samt att förutsättningar skapas för framtida tillväxt genom ökad försäljning till nya och existerande marknader.

Billeruds historia

Billerud har anor från 1800-talet. Men dagens Billerud bildades 2001 genom en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk Gruvön.

Namnet Billerud har en mycket lång historia. En outtömlig tillgång av skog, goda kommunikationer och en sann pionjäranda lade grunden till namnet Billeruds etablering och spridning.

Redan 1883 byggdes en sulfitmassafabrik på lantegendomen Billerud utanför Säffle. Företaget fick namnet Billeruds aktiebolag. Genom utbyggnad och förvärv av andra bruk i Värmland expanderade företaget stadigt i början av förra seklet. Namnet Billerud växte sig starkt och behålls i olika former ända fram till 1996 trots ägarbyten.

När dagens Billerud bildades 2001 togs namnet i bruk igen. Nya Billerud uppstod genom en sammanslagning av Stora Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg. För Gruvöns bruk i Grums var namnet välbekant eftersom det tidigare tillhört det Billerud aktiebolag som fanns på börsen före 1984.

Efter sammanslagningen ägde Stora Enso och AssiDomän 50 procent var av aktierna i Billerud AB. Den 20 november 2001 noterades Billerud på Stockholmsbörsens O-lista (numera NASDAQ OMX). Under 2004 förvärvades produktionsenheten Beetham i Storbritannien. År 2012 förvärvades UPMs förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland. Samma år skedde även samgåendet med Korsnäs och BillerudKorsnäs bildades.

Korsnäs historia

På 1850-talet sjöd Gävle av företagsamhet och framtidstro. Stadens ledande företagare ville skeppa mer varor över Gävle hamn. Och eftersom goda idéer mår bäst av att genomföras, grundade man Korsnäs Sågverks Aktiebolag i Falun, byggde en 100 km lång järnväg och började tillverka sågade trävaror som togs på räls till Gävle hamn.

Det gick 44 år. Sen togs beslutet som innebar Sveriges i särklass största industriflytt. Sågverket skulle flyttas till Gävle. 1899 gav sig 2000 människor iväg med byggnader och maskiner och stannade först i Bomhus vid kusten strax söder om Gävle. Här växte nu ett helt industrisamhälle upp, präglat av sammanhållning, självförsörjning och hårt arbete.

Sågverket sågade plank och bräder. Men man hade börjat intressera sig för spillet också. 1910 byggde man därför en sulfitfabrik och 1915 en sulfatfabrik för att förädla avfallet till pappersmassa. 1925 köptes den första pappersmaskinen som fortfarande är i drift i Lahore i Pakistan.

På 1960-talet inleddes nästa stora förändringsfas i Korsnäs historia. Från låg till hög förädlingsgrad. Från konjunkturkänsliga varor till högkvalitativa nischprodukter. 1965 var 15 % av produktionen högförädlade varor. 1985 hade siffran stigit till 85 %. Ännu en industriell anpassning var avklarad, ännu ett antal goda idéer var genomförda.

Historiska milstolpar
• 1855 Korsnäs Sågverks Aktiebolag bildas
• 1899 Verksamheten flyttas till Gävle
• 1910/15 Sulfit- och sulfatfabriken byggs
• 1976 PM5 invigs och kartongtillverkning startar
• 1985-89 Omfattande om- och utbyggnader genomförs
• 2000 LNHC-kalendern i tas i drift
• 2002 Kastets sågverk och delar av skogsinnehavet säljs till Sveaskog
• 2004 Kvarvarande skog säljs till Bergvik Skog
• 2005 Bestrykare PM4 installeras
• 2006 Korsnäs köper AssiDomän Cartonboard AB i Frövi
• 2009 Korsnäs köper Rockhammars bruk
• 2012 BillerudKorsnäs bildades

Senast uppdaterad: 2015-01-27