2016 Q4

Förberedda för framtiden

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Q4 2016

 • Nettoomsättning MSEK 5 468
 • EBITDA MSEK 693
 • Justerat EBITDA MSEK 898
 • EBITDA-marginal 13 %
 • Justerad EBITDA-marginal16 %

RESULTAT

 • BillerudKorsnäs nådde rekordhöga försäljnings- och produktionsvolymer för året trots produktionsstörningar tidigare under året.
 • Nettoomsättningen ökade med 5 % under kvartalet jämfört med samma period föregående år tack vare färre produktionsproblem och en svagare krona.
 • Justerat EBITDA för kvartalet visar en stark förbättring efter produktionsproblemen förra året.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,66 (0,96).
 • Beslut fattades om att bygga en ny kartongmaskin i Gruvön.
 • Under fjärde kvartalet uppgår jämförelsestörande kostnader till MSEK 325.

UTSIKTER

 • Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det första kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.
 • Genomsnittspriserna i lokal valuta förväntas under första kvartalet vara oförändrade i alla segment förutom effekten av tidigare aviserade prishöjningar inom säckpapper.
 • I det kommande kvartalet förväntas vedkostnaderna öka med cirka 3 % på grund av högre transportkostnader. Dock förväntas inga förändringar av vedpriserna.
 • Investeringsnivån väntas ligga på cirka MSEK 4 300 under 2017.

UTDELNINGSFÖRSLAG

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,30 per aktie för 2016.

 
Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Förberedda för framtiden

”När vi ser tillbaka på 2016 är vi nöjda med att vi uppnått rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer över hela linjen. Det enda problemet är vår brist på tillväxt inom Consumer Board på grund av produktions-störningarna tidigare i år. Vi har dock goda skäl att tro att det inte kommer att vara ett problem framöver. Vi har stabiliserat vår produktion och den viktigaste händelsen förra året, beslutet att bygga en ny kartongmaskin i Gruvön, lägger grunden för långsiktig tillväxt. I kombination med beslutet att göra Skärblacka till ett världsledande MG-center optimerar detta även vår produktionsstruktur. När vi tittar på marknaderna är vi övertygade om att vi kommer att kunna leverera fortsatt tillväxt i linje med våra planer och förväntningar. Grunden för vår verksamhet är hållbara förpackningsmaterial och -lösningar och efterfrågan stiger på alla våra marknader i hela världen.”

RESULTATET

Vi levererade ett stabilt resultat och ökade försäljningsvolymerna med 1 % helåret 2016 jämfört med 2015. Vi har rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer och dessutom ligger vårt kassaflöde och justerat EBITDA högre än någonsin, samt rörelsekapitalet 2016 låg lägre än någonsin förut. Vi är missnöjda med bristen på tillväxt inom Consumer Board-segmentet under 2016, men vi har lagt produktionsstörningarna till följd av ombyggnationerna 2015 bakom oss och de förväntade förbättringarna kommer att visa sig nu när vi kan köra med full kapacitet och matcha marknadens efterfrågan och tillväxt. Något som är värt att nämna är affärsområdet Packaging Paper som avslutade året med ett bättre resultat än någonsin förut.

MARKNADSUTSIKTER

Utan tvekan kan man säga att det inom förpackningsindustrin och bland varumärkesägare råder enighet om att det som påverkar utvecklingen mest framöver är konsumenternas ökade miljömedvetande. Det har våra analyser visat under en längre tid och det är uppenbart i dialogen med våra kunder och partner, men det visar sig även i och med den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. På senare tid har vi också sett ett ökat intresse för hållbarhet från investerare och ägare. I en global politisk kontext som är oförutsägbar står vi fast vid vår övertygelse; nämligen att konsumenterna förväntar sig mer och mer av produkterna och företagen när det gäller hållbarhet och det skapar större marknadsmöjligheter för oss.

För samtliga affärsområden var marknaderna stabila under fjärde kvartalet och vi förväntar oss att det ska fortsätta under första kvartalet.

STRATEGI

För att ta fasta på långsiktiga marknadsmöjligheter har vi en tydlig strategi när det gäller lönsam tillväxt och den är indelad i två huvudkategorier – förpackningsmaterial och lösningar. Under 2016 visade vi att vi håller fast vid vårt åtagande. De två investeringar som meddelades under året både understryker avsikten och bildar en plattform för att öka materialsidan i vår verksamhet. Men vi har också tagit flera viktiga steg för att öka tillväxten inom lösningar. Under 2016 bildades BillerudKorsnäs Venture AB som ska hitta och investera i unga innovativa företag med teknologier eller kompetens som i kombination med vår kapacitet kan skapa helt nya affärsmöjligheter. Under första kvartalet investerade vi i ecoXpac (specialiserade inom avancerad 3D-formning) och under fjärde kvartalet investerade vi i Kezzler och i Hanhaa (Internet of Packaging). Syftet med dessa investeringar är att skaffa nya intäktsströmmar på lång sikt, men lösningarna har redan blivit en viktig del av de aktuella affärsområdena. Det är särskilt tydligt inom Corrugated Solutions där vi har en aggressiv tillväxtplan för Managed Packaging, ett tidigare förvärv av företaget Paccess.

Bokslutskommunikén presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm 

  
För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00 

   
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 07.00. Denna information har upprättats i både en svensk och en engelsk version.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har sju produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Senast uppdaterad: 2017-02-02